تفاوت نسخه هاي سامانه مديريت خدمات انفورماتيک
Manageengine Servicedesk

سامانه مديريت خدمات انفورماتيک يا Manageengine Servicedesk در سه نسخه استاندارد، حرفه اي و سازماني توليد شده اند.
1- نسخه استاندارد: مديريت درخواست هاي کاربران
2- نسخه حرفه اي: مديريت درخواست هاي کاربران + مديريت دارايي ها
3- نسخه سازماني: مديريت درخواست هاي کاربران + مديريت دارايي ها +مديريت پروژه و بر پايه ITIL
[table id=3 /]
error: ياد بگيريم از کپي کردن حذر کنيم×| مدانت