از زماني كه تصميم گرفتيم سرويس مايكروسافتي شيرپوينت بعنوان راهكارهاي موفق راه اندازي كنيم نيازسنجي و أهميت اين سرويس و توجيه آن براي سازمانها و مديران قدري دشوار مي نمود چراكه باتوجه به عدم شناخت سازمانها نياز آن هم احساس نميشد بنابراين تصميم بر آن بود كه اينسرويس را براي سازمانهاي بسياري بصورت رايگان پياده كنيم تا درك درستي از آن داشته باشند

پس از گذشت چند سال مفتخريم كه سازمانها را بسوي رهاوردي  نو دعوت كرديم

پرداخت هزينه هاي پياده سازي پس از يكماه پيشنهاد ما براي سازمانها در خصوص راه اندازي پورتال سازماني بود و آنقدر مناسب استقبال شد که و همواره مفتخر به اين كاريم!

error: ياد بگيريم از کپي کردن حذر کنيم×| مدانت