فرایند کار ما چگونه است؟

مرحله 44

مرحله 4

عقد قرارداد و دریاقت 40% هزینه اجرایی
مرحله 33

مرحله 3

ارایه پروپوزال اجرایی و برآیند نهایی هزینه مطابق نیازهای مطرح شده
مرحله 22

مرحله 2

مطالعه، بررسی ارزیابی درخواست شما
مرحله 11

مرحله 1

برآورد هزينه و ثبت سفارش توسط شما

وضعيت پروژه ها و درخواست هاي جاري

رديفدرخواست کنندهعنوان پروژهدرصد اجراوضعيت پروژه
6نشر امام خمينيسرويس مديريت خدمات انفورماتيک100%اجرا شد.
7کلينينک زهرهسرويس ايميل سازماني100%اجرا شد.
8پريميوم گروپطراحي وب سايت100%اجرا شد.
1ميدکوسرويس مديريت خدمات انفورماتيک5%در دست اقدام
2آبفا مرکزيسرويس مديريت خدمات انفورماتيک5%در دست اقدام
3تتاموتورطراحي وب سايت5%در دست اقدام
4آبفا هرمزگانسرويس مديريت خدمات انفورماتيک5%در دست اقدام
5آبفا آذربايجانسرويس مديريت خدمات انفورماتيک5%در دست اقدام
9دانشگاه فردوسي مشهدسرويس مديريت خدمات انفورماتيک5%در دست اقدام
10شهرداري کرجسرويس مديريت خدمات انفورماتيک5%در دست اقدام
error: ياد بگيريم از کپي کردن حذر کنيم×| مدانت